�r�n �ade / �ptal Politikas�

Tüketici Sözle�me konusu ürünün kendisine veya gösterdi�i adresteki ki�iye tesliminden itibaren 7 gün içerisinde iade etme hakk�na sahiptir.
 
�adeler mutlaka orjinal kutu veya ambalaj� ile birlikte yap�lmal�d�r.
 
Orjinal kutusu/ambalaj� bozulmu� tekrar sat�labilirlik özelli�ini kaybetmi�, bir ba�ka mü�teri taraf�ndan al�namayacak olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
�ade etmek istedi�iniz ürün ile birlikte orjinal fatura (alt nüshas�da dahil olmak üzere) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
 
 1. �ade edilecek ürün, varsa hediyesi ve ürünün bütün standart parçalar�, ambalajlar� hasars�z ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
 2. Kargo paketinden k�r�k/hasarl� ç�kan ürünlerin iadesi için kargo eleman�na tutanak yazd�rmal�s�n�z.
 3. Tutanak olmad��� durumlarda paket içerisinden k�r�k ç�kan ürünlerin zarar� kar��lanmaz.
 4. Ürün iadelerini yaln�zca Yurt �çi Kargo ile yapabilirsiniz. Bunun d���nda gönderilen ürün iadeleri i�leme al�nmaz.
�irketimiz taraf�ndan ürünün iade edilebilmesi için ürün ambalaj�n�n ve kutu muhteviyat�n�n zarar görmemi� olmas�, ürünün yeni olarak tekrar sat�labilir bir durumda olmas� �artt�r. Kargo teslim fi�inin ve sat�� faturas�n�n asl�n�n ve kargo paketi üzerinde bulunan 2.nüshas�n�n iadesi zorunludur. Bu belgelerin taraf�m�za ula�mas�n� takip eden 2-3 i� günü içerisinde ürün bedelinin mü�terinin kredi kart�na iade edilmesi için giri�imde bulunulur. Ürün bedelinin iadesinde banka taraf�ndan olacak aksakl�klardan �irketimiz sorumlu de�ildir. Söz konusu iade i�lemlerinin daha h�zl� gerçekle�mesi için iade formunun doldurulmas� hususuna dikkat edilmesi önemlidir. Niteli�i itibari ile iade edilmeyecek ürünler; tek kullan�ml�k ürünler, h�zl� bozulan veye son kullan�m tarihi geçen ürünler için iade hakk� kullan�lmaz.
Sipari� esnas�nda ödenen, kap�da ödeme ve kargo bedelleri, ürün iade edilmek istenildi�inde taraf�n�za ödenmez. Sadece ürün bedeli taraf�n�za iade edilecektir.
 
Sipari�inizi iptal etmek isterseniz ilk olarak destek@ayeryastore.com adresine iade sebebini içeren bir mail göndererek iptal iste�inizi sipari� tarihinden 24 saat içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. 24 saati geçen bildirimlerde iptal kabul edilmeyecektir.  
Ayerya
 • Iletisim

 • T: 0(232) 754 45 26
  M: info@ayerya.com

  Adreslerimiz

  8039/1 Sokak No: 18 Kusçular
  Urla - Izmir / Türkiye

   

 


E-ticaret Paketleri